cool bắt đầu chủ đề từ 5 năm trước

@war ·


làm sao cho javascript chạy trước html với php mọi người ơi......giúp với

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen1 avatar

tạo 1 file name.html trong đó có chứa mã javascript, trong javascript dùng ajax post đến 1 file name.php