mobo0 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@billy21 ·


Tôi được giao một bài kiểm tra trực tuyến (tại đây, trong đó họ cung cấp một chuỗi ký tự và giá trị cho mỗi ký tự. Mỗi ký tự có giá trị trong khoảng [-10, 10]. Mục tiêu là khám phá một chuỗi con bắt đầu và kết thúc bằng cùng một ký tự và có giá trị cao nhất. Sau khi thay thế các ký tự bằng các giá trị, vấn đề chỉ đơn giản hóa thành dạng mở rộng của vấn đề tổng tối đa của mảng con. Hạn chế là giá trị đầu và cuối phải giống nhau. Tôi đã nghĩ ra một ý tưởng đơn giản là không đủ. Ai đó có thể giải thích cách giải quyết vấn đề này bằng kỹ thuật của Kadane hoặc kỹ thuật khác với độ phức tạp thời gian thấp hơn không?

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận