mobo0 bắt đầu chủ đề từ 7 tháng trước

@billy21 ·


Xin chào, người hâm mộ Python! Tôi đang gặp sự cố liên quan đến chuyển đổi chuỗi thành số nguyên. Tôi đã gặp may mắn với đoạn mã sau:

input_string = input("Enter a number: ")
result = int(input_string)
print("The converted integer is:", result)

Điều này hoạt động hoàn hảo trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên, gần đây tôi đã gặp sự cố khi cố gắng chuyển đổi một chuỗi chứa dấu phẩy, chẳng hạn như '1.000'. Tôi nhận được sự cố sau khi thực thi mã với đầu vào này:

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1,000'

Tôi nhận ra rằng vấn đề là do dấu phẩy, nhưng tôi không chắc cách giải quyết vấn đề này, vì vậy tôi đã đọc bài viết này từ scaler về việc chuyển đổi Strong thành Int nhưng không hiểu đúng về nó. Ai đó có thể vui lòng tư vấn cho tôi về cách xử lý dấu phẩy trong văn bản đầu vào và cách điều chỉnh mã của tôi để chuyển đổi hoạt động chính xác không?"

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận