ngkhanhdat bắt đầu chủ đề từ 7 tháng trước

@dat ·


Nhập vào hai số nguyên A và B (A ≤ B). In ra màn hình tất cả các số từ B đến A, mỗi số trên một dòng

Example input 1 10 Example output 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận