hot bắt đầu chủ đề từ 7 năm trước

@war ·


Tôi sử dụng Msgbox để hiển thị một tin nhắn nói rằng một số lớn đã bắt đầu tính mà có thể lấy phút để hoàn thành, phụ thuộc vào những dữ liệu được chọn, với một nút hủy bỏ do đó người dùng có thể hủy bỏ nếu nó mất quá nhiều thời gian. Làm việc thôi. Thậm chí nó sẽ hay hơn nếu tôi có thể sử dụng cái nút để hiển thị sự phát triển các tin nhắn ("25 % hoàn thành"). Tất nhiên là tôi có thể tiếp tục gọi hàm với tỷ lệ phần trăm các tham số và stack msgboxes trên đỉnh của nhau... nhưng tôi đoán nó Sẽ tốt hơn để thủ công ẩn hiện tại msgbox trước khi hiển thị một cái mới... Thế thì có cú pháp để gọi msgbox. Ẩn hàm? Tôi không jquery thông thạo và tôi không có ý tưởng.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hubrie avatar
<Script>
$(". msgboxcontent "). html (" nội dung mới ở đây ");
< / script>

Không thay đổi nội dung của nó mở msgbox đã ở đó. Nó nên được thay đổi ngay lập tức?