ATVSV_TT: PCCC: Anh/chị cho biết, theo qui định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho người sử dụng điện?

              </div>
              <div>
                <table id="gvExam_ctl51_rbAnswer" border="0">
      <tr>
        <td><input id="gvExam_ctl51_rbAnswer_0" type="radio" name="gvExam$ctl51$rbAnswer" value="94870" onclick="javascript:setTimeout(&#39;__doPostBack(\&#39;gvExam$ctl51$rbAnswer$0\&#39;,\&#39;\&#39;)&#39;, 0)" /><label for="gvExam_ctl51_rbAnswer_0">Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện có trách nhiệm hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho người sử dụng điện;</label></td>
      </tr><tr>
        <td><input id="gvExam_ctl51_rbAnswer_1" type="radio" name="gvExam$ctl51$rbAnswer" value="94869" onclick="javascript:setTimeout(&#39;__doPostBack(\&#39;gvExam$ctl51$rbAnswer$1\&#39;,\&#39;\&#39;)&#39;, 0)" /><label for="gvExam_ctl51_rbAnswer_1"> Các nhà máy sản xuất điện năng;</label></td>
      </tr><tr>
        <td><input id="gvExam_ctl51_rbAnswer_2" type="radio" name="gvExam$ctl51$rbAnswer" value="94867" onclick="javascript:setTimeout(&#39;__doPostBack(\&#39;gvExam$ctl51$rbAnswer$2\&#39;,\&#39;\&#39;)&#39;, 0)" /><label for="gvExam_ctl51_rbAnswer_2">Sở Công thương;</label></td>
      </tr><tr>
        <td><input id="gvExam_ctl51_rbAnswer_3" type="radio" name="gvExam$ctl51$rbAnswer" value="94868" onclick="javascript:setTimeout(&#39;__doPostBack(\&#39;gvExam$ctl51$rbAnswer$3\&#39;,\&#39;\&#39;)&#39;, 0)" /><label for="gvExam_ctl51_rbAnswer_3">Cảnh sát PCCC&CNCH;</label></td>
      </tr>
    </table>

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận