kyle_nguyen bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@kyle ·


Cho em hỏi cách dùng fragment trong AppCompatActivity. Cảm ơn ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

Fragment1 frag = new Fragment1();

FragmentManager manager = getSupportFragmentManager();

FragmentTransaction transaction = manager.beginTransaction();

transaction.add(R.id.mainlayout,frag,"Fragment1");

transaction.commit();