nacute123 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Nacute123 ·


VD: a= 1,2,3 b=4,5,6 float( input c if c = a => print "A" if c = b => print "B" else => print "none"

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận