Có nhiều bạn thắc mắc ajax file upload hay ajax upload file vì vậy trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về upload ảnh sử dụng ajax với PHP đơn giản.

Trước khi đi vào bài viết các bạn cần có các kiến thức cơ bản sau:

 • PHP : biết được upload file bằng PHP, xử lý chuỗi.
 • Jquery: Biết ajax và thao tác với element cơ bản.

Demo ứng dụng ta sẽ xây dụng được trong bài này sẽ như sau:

ajax file upload với PHP cơ bản
image 1

Cấu Trúc ajax file upload với PHP cơ bản

Cấu trúc thư mục của ứng dụng sẽ có dạng như sau:

index.html // phần giao diện

upload.php // xử lý upload

uploads // thư mục upload

Giao diện

Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng HTML và bootstrap để xây dụng giao diện cho ứng dụng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> Upload file vs Ajax</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="panel panel-success">
    <div class="panel-body">
      <form action="" method="POST" role="form">
        <legend>Upload</legend>

        <div class="form-group">
          <label for="file">Chọn file</label>
          <input id="file" type="file" name="sortpic" required=""/>
        </div>
        <div class="form-group">
          <button id="upload" class="btn btn-primary">Upload</button>
        </div>
      </form>
      <div class="status alert alert-success"></div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>

Xử lý ajax

Bây giờ chúng ta sẽ sử lý ajax như sau:

<script>
  //xử lý khi có sự kiện click
  $('#upload').on('click', function () {
    //Lấy ra files
    var file_data = $('#file').prop('files')[0];
    //lấy ra kiểu file
    var type = file_data.type;
    //Xét kiểu file được upload
    var match = ["image/gif", "image/png", "image/jpg",];
    //kiểm tra kiểu file
    if (type == match[0] || type == match[1] || type == match[2]) {
      //khởi tạo đối tượng form data
      var form_data = new FormData();
      //thêm files vào trong form data
      form_data.append('file', file_data);
      //sử dụng ajax post
      $.ajax({
        url: 'upload.php', // gửi đến file upload.php 
        dataType: 'text',
        cache: false,
        contentType: false,
        processData: false,
        data: form_data,
        type: 'post',
        success: function (res) {
          $('.status').text(res);
          $('#file').val('');
        }
      });
    } else {
      $('.status').text('Chỉ được upload file ảnh');
      $('#file').val('');
    }
    return false;
  });
</script>

Server nhận và xử lý upload

upload.php chúng ta sẽ xử lý như sau:

<?php
if (isset($_POST) && !empty($_FILES['file'])) {
  $duoi = explode('.', $_FILES['file']['name']); // tách chuỗi khi gặp dấu .
  $duoi = $duoi[(count($duoi) - 1)]; //lấy ra đuôi file
  // Kiểm tra xem có phải file ảnh không
  if ($duoi === 'jpg' || $duoi === 'png' || $duoi === 'gif') {
    // tiến hành upload
    if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], 'uploads/' . $_FILES['file']['name'])) {
      // Nếu thành công
      die('Upload thành công file: ' . $_FILES['file']['name']); //in ra thông báo + tên file
    } else { // nếu không thành công
      die('Có lỗi!'); // in ra thông báo
    }
  } else { // nếu không phải file ảnh
    die('Chỉ được upload ảnh'); // in ra thông báo
  }
} else {
  die('Lock'); // nếu không phải post method
}

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận