1. Biến môi trường là gì?

Biến môi trường là những giá trị được cung cấp và phụ thuộc vào Hệ điều hành, vậy nên sự thay đổi của các biến môi trường (khi thay đổi môi trường chạy) sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực thi của một ứng dụng, nếu như ứng dụng sử dụng các biến môi trường đó.

Một vài giá trị trên Windows:

%ProgramFiles% và %ProgramFiles(x86)%: đường dẫn thư mục Program Files

%SystemDrive%: tên phân vùng cài đặt Windows

%windir%: có giá trị %SystemDrive%\WINDOWS – đường dẫn thư mục Windows

%USERNAME%: tên người dùng hiện tại

%HOMEPATH%: đường dẫn thư mục \Users{username} (Windows 7 trở lên)

Biến môi trường PATH

Quan sát rằng trên cmd, nếu cần chạy chương trình của bạn biên dịch, đầu tiên working directory của bạn phải chứa file executable, tức là cần cd vào folder đấy trước. Nhưng những câu lệnh ví dụ như notepad, bạn có thể gọi nó từ mọi nơi và Windows sẽ mở notepad lên, mặc dù notepad.exe nằm ở thư mục Windows\System32.

Trong Windows có một biến môi trường PATH, giá trị của nó là các đường dẫn mà cmd sẽ tìm executable files khi bạn gõ lệnh.

Vậy nên nếu có những công cụ bạn cần sử dụng nhiều, việc cài đặt biến môi trường sẽ rất thuận lợi.

Thay đổi biến môi trường

Bạn bấm chuột phải vào My Computer, chọn Properties → Advanced system settings và click vào nút Environment Variables.

Sẽ có hai danh sách biến mà bạn thấy, là danh sách biến System và biến User

Đơn giản nó là tầm ảnh hưởng của các giá trị này lên hệ thống, nếu bạn đặt biến User thì chỉ khi User của bạn login thì các giá trị mới được áp dụng, và thường nên phân biệt rằng nên đặt giá trị là User hay System. Ví dụ như các trình dịch, các biến môi trường về Java Runtime Environment thì nên đặt System bởi trong máy tính của bạn sẽ có nhiều IDE và chương trình khác có thể sử dụng được (đương nhiên máy tính 1 user thì sẽ không khác biệt lắm – nhưng tổng quát là vậy), những giá trị chỉ mang tính công cụ, tiện ích của bạn thì nên đặt trong danh sách User.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận