Redux là một thư viện cực kì đơn giản cho việc quản lý state và nó được tạo ra để làm việc với React một cách dễ dàng cho mọi người. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp developer tuân theo 1 cách mù quáng những đoạn code sample để tích hợp chúng lại với nhau mà không hề hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong

1. React và redux độc lập với nhau

Rất khó tin nhưng thực ra react & redux là 2 thư viện & được sử dụng hoàn toàn độc lập với nhau. Hãy xem sơ đồ về luồng quản lí state của redux

Đôi nét về connect React-redux image 1

Nếu bạn đã từng sử dụng redux thì hẳn bạn đều biết chức năng chính của nó xoay quanh store (đó là state của toàn bộ app). Ta không thể chỉnh sửa nó một cách trực tiếp mà phải thông qua reducers & cách duy nhất là gửi một action (dispatch actions). Vậy tóm lại ta có

Để thay đổi dữ liệu, ta cần phải gửi đi một action

Mặt khác, khi chúng ta muốn nhận data, ta không lấy trực tiếp nó từ store. Thay vào đó, ta phải lấy 1 snapshot của chúng trong store bằng hàm store.getState(). Hàm này sẽ trả cho ta state của app tại thời điểm ta gọi hàm

Để lấy dữ liệu, ta cần lấy state hiện tại của store bằng hàm store.getState()

Để cụ thể hơn, ta sẽ đi vào bài toán TodoList

2. Liên kết với nhau

Nếu ta muốn liên kết ứng dụng react với redux store, đầu tiên ta phải cho app biết sự tồn tại của store. Đây là nơi chúng ta đến với phần chính đầu tiên của thư viện Reac-redux hay còn được gọi là Provider

Provider là một component của react được cung cấp bởi thư viện react-redux. Nó dùng cho 1 mục đích duy nhất đó là cung cấp store cho những component con của nó

//This is the store we create with redux's createStore method
const store = createStore(todoApp, {})

// Provider is given the store as a prop
render(
  <Provider store={store}>
    <App />
  </Provider>,
  document.getElementById('app-node')
)

Vì provider chỉ làm cho store có thể truy cập đến những component con của nó trong khi ta muốn toàn bộ app đều có thể truy cập đến store. Vì vậy ta để component App bên trong Provider

  • <Provider store> - Wrap app React & giúp cho Redux state có thể truy cập đến toàn bộ container components
  • connect([mapStateToProps], [mapDispatchToProps], [mergeProps], [options]) - Tạo ra một higher-order component để tạo ra các container components khỏi các component base của React Và sơ đồ ở phía trên của ta sẽ phải sửa thành

Đôi nét về connect React-redux image 1

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận