Moment.js là gì?

 • Moment.js là một thư viện mạnh dùng để thao tác xử lý datetime trong javascript.
 • Moment.js được thiết kế hoạt động trong cả browser và Node.js
 • Có thể tải moment.js tại đây Cài đặt moment.js
  npm install moment --save  # npm
  yarn add moment       # Yarn
  Install-Package Moment.js  # NuGet
  spm install moment --save  # spm
  meteor add momentjs:moment # meteor
  bower install moment --save # bower (deprecated)

Parse

Thay vì sửa đổi Date.prototype nguyên bản, Moment.js tạo một wrapper cho Date object. Để có được đối tượng wrapper này, chỉ cần gọi moment () với một trong các loại đầu vào được hỗ trợ.

Moment.prototype được thể hiện qua moment.fn . Nếu bạn muốn thêm các chức năng của riêng bạn, đó là nơi bạn sẽ đặt chúng.

Để dễ tham chiếu, bất kỳ phương pháp nào trên Moment.prototype sẽ được tham chiếu trong các tài liệu như moment#method. Nên Moment.prototype.format == moment.fn.format == moment#format.

Now

Cú pháp moment(); Để có được ngày và giờ hiện tại, chỉ cần gọi moment () mà không có tham số. var now = moment();

String

Cú pháp: moment(String); Ví dụ: var day = moment("1995-12-25");

String + Format

Định dạng moment theo chuẩn quy định Cú pháp:

moment(String, String);
moment(String, String, String);
moment(String, String, Boolean);
moment(String, String, String, Boolean);

Nếu bạn biết định dạng của một chuỗi đầu vào, bạn có thể sử dụng nó để phân tích một thời điểm.

moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY");

Get + Set

Moment.js sử dụng overload getters, setters. Bạn có thể quen thuộc với pattern này từ việc sử dụng nó trong jQuery.

Millisecond

Cú pháp:

 moment().millisecond(Number);
 moment().millisecond(); // Number
 moment().milliseconds(Number);
 moment().milliseconds(); // Number

Lấy hoặc thiết lập mili giây. Chấp nhận số từ 0 đến 999.

Second

Cú pháp:

moment().second(Number);
moment().second(); // Number
moment().seconds(Number);
moment().seconds(); // Number

Lấy hoặc thiết lập giây. Chấp nhận số từ 0 đến 59.

Minute

Cú pháp:

moment().minute(Number);
moment().minute(); // Number
moment().minutes(Number);
moment().minutes(); // Number

Lấy hoặc thiết lập phút. Chấp nhận số từ 0 đến 59.

Hour

Cú pháp:

moment().hour(Number);
 moment().hour(); // Number
 moment().hours(Number);
 moment().hours(); // Number

Lấy hoặc thiết lập giờ. Chấp nhận số từ 0 đến 23.

Date of Month

Cú pháp:

moment().date(Number);
moment().date(); // Number
moment().dates(Number);
moment().dates(); // Number

Lấy hoặc thiết lập ngày của tháng. Chấp nhận số từ 0 đến 31.

Month

Cú pháp:

moment().month(Number|String);
moment().month(); // Number
moment().months(Number|String);
moment().months(); // Number

Lấy hoặc thiết lập tháng. Chấp nhận số từ 0 đến 11. Tháng không được lập chỉ mục, vì vậy January là tháng 0.

Year

Cú pháp:

moment().year(Number);
moment().year(); // Number
moment().years(Number);
moment().years(); // Number

Lấy hoặc thiết lập năm. Chấp nhận số từ -270000 đến 270000.

Get

Cú pháp:

moment().get('year');
moment().get('month'); // 0 to 11
moment().get('date');
moment().get('hour');
moment().get('minute');
moment().get('second');
moment().get('millisecond');

Set

Cú pháp:

moment().set(String, Int);
moment().set(Object(String, Int));

Ví dụ:

moment().set('year', 2013);
moment().set('month', 3); // April
moment().set('date', 1);
moment().set('hour', 13);
moment().set('minute', 20);
moment().set('second', 30);
moment().set('millisecond', 123);

moment().set({'year': 2013, 'month': 3});

Manipulate

Một khi bạn đã có một moment, bạn có thể muốn thao tác nó. Có một số phương pháp để hỗ trợ thực thi.

Add

Cú pháp:

moment().add(Number, String);
 moment().add(Duration);
 moment().add(Object);

Đây là một chức năng khá mạnh mẽ để thêm thời gian vào một moment. Để thêm thời gian hãy thêm giá trị cùng với keys phù hợp Ví dụ: moment().add(7, 'days');

Subtract

Cú pháp:

moment().subtract(Number, String);
moment().subtract(Duration);
moment().subtract(Object);

Đây là chức năng cộng thêm 1 khoảng thời gian chỉ định cho moment Ví dụ: moment().subtract(7, 'days');

Start of Time

Cú pháp: moment().startOf(String); Làm biến đổi moment bằng cách thiết lập nó vào đầu của một đơn vị thời gian. Ví dụ:

moment().startOf('year');  // set to January 1st, 12:00 am this year
moment().startOf('month');  // set to the first of this month, 12:00 am
moment().startOf('quarter'); // set to the beginning of the current quarter, 1st day of months, 12:00 am
moment().startOf('week');  // set to the first day of this week, 12:00 am
moment().startOf('isoWeek'); // set to the first day of this week according to ISO 8601, 12:00 am
moment().startOf('day');   // set to 12:00 am today
moment().startOf('date');   // set to 12:00 am today
moment().startOf('hour');  // set to now, but with 0 mins, 0 secs, and 0 ms
moment().startOf('minute'); // set to now, but with 0 seconds and 0 milliseconds
moment().startOf('second'); // same as moment().milliseconds(0);

End of Time

Cú pháp: moment().endOf(String); Làm biến đổi moment bằng cách thiết lập nó vào cuối của một đơn vị thời gian. Ví dụ: moment().endOf("year"); // set the moment to 12-31 23:59:59.999 this year

Display

Sau khi phân tích cú pháp và thao tác được thực hiện, bạn cần một số cách để hiển thị thời điểm.

Format

Cú pháp:

moment().format();
moment().format(String);

Ví dụ:

moment().format();                // "2014-09-08T08:02:17-05:00" (ISO 8601)
moment().format("dddd, MMMM Do YYYY, h:mm:ss a"); // "Sunday, February 14th 2010, 3:25:50 pm"
moment().format("ddd, hA");            // "Sun, 3PM"
moment('gibberish').format('YYYY MM DD');     // "Invalid date"

Difference

Cú pháp:

moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array);
moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array, String);
moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array, String, Boolean);

Để có được sự khác biệt trong mili giây, sử dụng moment#diff như bạn sẽ sử dụng moment#from. Ví dụ:

var a = moment([2007, 0, 29]);
var b = moment([2007, 0, 28]);
a.diff(b) // 86400000

Days in Month

Cú pháp:

moment().daysInMonth(); Get số ngày trong tháng hiện tại. Ví dụ:
moment("2012-02", "YYYY-MM").daysInMonth() // 29
moment("2012-01", "YYYY-MM").daysInMonth() // 31

As Javascript Date

Cú pháp:

moment().toDate();

Để lấy một bản sao của đối tượng Date mà Moment.js wraps, hãy sử dụng moment # toDate.

As Array

Cú pháp:

moment().toArray();

Điều này trả về một mảng số tham chiếu từ các tham số new Date(). Ví dụ: moment().toArray(); // [2013, 1, 4, 14, 40, 16, 154];

As String

Cú pháp: moment().toString(); Trả về một chuỗi tiếng Anh ở định dạng tương tự như .toString () của JS Date. Ví dụ: moment().toString() // "Sat Apr 30 2016 16:59:46 GMT-0500"

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận