Calc() là gì?

Calc() là một hàm trong CSS cho phép thực hiện các phép tính đơn giản như +, -, *, /. Bạn có thể sử dụng hàm này với tất cả các thuộc tính CSS về kích thước như là width, height, margin, padding, top, left, background-position ... , và một điểm rất hay nữa là calc() cho phép tính toán các đơn vị với nhau.

Cú pháp hàm calc() trong CSS

Đây là một ví dụ như kết hợp giữa hai đơn vị % và px. Để gán độ rộng cho class .container là 100% - 30px, chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

.container {
  width: calc(100% - 30px);
  width: -moz-calc(100% - 30px);
  width: -webkit-calc(100% - 30px);
}

Hoặc với SASS bạn có thể sử dụng mixin sau:

@mixin calc($property, $expression) {
 #{$property}: -moz-calc(#{$expression});
 #{$property}: -webkit-calc(#{$expression});
 #{$property}: calc(#{$expression});
}

.container {
  @include calc(width, '100% - 30px');
}

Trình duyệt hỗ trợ

Hàm calc() chạy được trên các trình duyệt hiện đại, cụ thể các trình duyệt như hình phía dưới:

Hàm calc() trong CSS image 1

Cách dùng Hàm calc() trong CSS

Chúng ta có thể sử dụng hàm calc() trong một số trường hợp sau:

1: Set giá trị cho các elements.

Như ví dụ trên khi mình muốn set width, height hoặc một thuộc tính nào đó cho một element, cú pháp rất đơn giản phải không. Mình lấy một ví dụ khác trong trường hợp muốn set thuộc tính left cho class .position-left một khoảng là 50% trừ đi 15px:

.position-left {
  left: calc(50% - 15px);
  left: -moz-calc(50% - 15px);
  left: -webkit-calc(50% - 15px);
}

2: Tạo khoảng cách cho các elements.

Yêu cầu: Tạo 1 row có 2 columns với độ rộng là 50% và cách nhau 30px, giả sử 2 columns đó có class là .column-1-2. Với yêu cầu trên mình có thể viết như sau:

HTML

<div class='row'>
  <div class='column-1-2'>Column width 50%</div>
  <div class='column-1-2'>Column width 50%</div>
</div>

CSS

.column-1-2{
  display: inline-block;
  width: calc(50% - 15px);
  width: -moz-calc(50% - 15px);
  width: -webkit-calc(50% - 15px);
}
.column-1-2:first-child {
  margin-right: 30px;
}

3: Code dễ hiểu hơn và chính xác hơn.

Yêu cầu: Tạo 1 row có 6 columns với độ rộng bằng nhau, giả sử 6 columns đó có class là .column-1-6. Ta có thể tự tính toán được độ rộng của mỗi column là : 100% / 6 ~ 16.6667%

.column-1-6 {
  width: 16.6667%;
}

Nhìn vào đoạn code trên ta thấy khá là khó hiểu, hơn nữa 16.6667 là làm tròn của phép chia 100 cho 6. Ta hoàn toàn có thể sử dụng calc() để code trở nên dễ hiểu và chính xác hơn.

.column-1-6{
  width: calc(100% / 6);
  width: -moz-calc(100% / 6);
  width: -webkit-calc(100% / 6);
}

Đáp án

Sau khi cùng tìm hiểu về hàm calc(), mình tin là các bạn đã có đáp án về Cách 3 cho Bài toán ban đầu rồi. Chỉ cần sửa lại một chút ở cách 1 là được, đó là: Cách 3

.navigation { 
 height: 500px;
 width: 300px;
 margin-right: 30px;
 float: left;
}

.main-content{
 width: calc(100% - 330px);
 width: -moz-calc(100% - 330px);
 width: -webkit-calc(100% - 330px);
 height: 500px;
 float: left;
}

Kết luận

Trên đây là một số hiểu biết của mình về hàm calc() trong CSS, nếu nó có ích cho bạn, hãy Upvote cho mình nhé

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận