Định nghĩ hàm COUNT trong SQL

Hàm COUNT trong SQL là hàm đơn giản nhất và rất hữu dụng để đếm số bản ghi, mà được mong đợi được trả về bởi một lệnh SELECT.

Cú Pháp Hàm COUNT()

SELECT COUNT(tên_cột)

FROM tên_bảng

WHERE điều_kiện;

Để hiểu hàm COUNT, bạn theo dõi bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

SQL> SELECT * FROM MUONSACH;
+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | SOTIEN |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 400000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 320000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 400000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  450000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  500000   |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   | 200000  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ giả sử, dựa trên bảng trên, bạn muốn đếm tổng số hàng trong bảng này, thì bạn có thể làm như sau:

SQL>SELECT COUNT(*) FROM MUONSACH ;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    6 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

Tương tự, nếu bạn muốn đếm số bản ghi của Huong, thì điều này được thực hiện thông qua:

SQL>SELECT COUNT(*) FROM MUONSACH
  -> WHERE name="Huong";
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    2 |
+----------+
1 row in set (0.04 sec)

Chú ý : Tất cả truy vấn SQL là không phân biệt kiểu chữ, vì thế, sẽ không có sự khác nhau nào nếu bạn sử dụng HUONG hoặc Huong trong mệnh đề điều kiện WHERE.

Viết câu trả lời

Drop Images