Định nghĩa Hàm MAX trong SQL

Hàm MAX trong SQL được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập hợp bản ghi.

Cú pháp hàm MAX trong SQL

SELECT MAX(tên_cột)
FROM tên_bảng

Ví dụ hàm MAX

Chúng ta theo dõi bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

SQL> SELECT * FROM MUONSACH;
+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | SOTIEN |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 600000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 320000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 400000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  450000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  500000   |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   | 200000  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ giả sử, dựa trên bảng trên, bạn muốn lấy giá trị lớn nhất của SOTIEN, thì bạn có thể thực hiện điều này bởi sử dụng lệnh:

SQL> SELECT MAX(SOTIEN)
  -> FROM MUONSACH;
+-------------------------+
| MAX(SOTIEN) |
+-------------------------+
|         600000 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Bạn có thể tìm giá trị lớn nhất trong tất cả bản ghi bởi cung cấp mỗi tên với mỗi mệnh đề GROUP BY như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, MAX(SOTIEN)
  -> FROM MUONSACH GROUP BY TEN;
+------+------+-------------------------+
| ID  | TEN | MAX(SOTIEN) |
+------+------+-------------------------+
|  1 | Hoang |           600000 |
|  5 | Huong |           500000 |
|  4 | Nhan |           450000 |
|  3 | Thanh |           400000 |
|  2 | Viet |           320000 |
+------+------+-------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận