Hàm strerror() trong C

Hàm char *strerror(int errnum) tìm kiếm một mảng nội tại cho số lỗi errnum và trả về một con trỏ tới một chuỗi thông báo lỗi.

Khai báo hàm strerror() trong C

Cú pháp strerror() trong C:

char *strerror(int errnum)

Tham số

 • errnum -- Thường là errno, miêu tả số hiệu của lỗi.

Trả về giá trị

 • Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi lỗi (error string) miêu tả lỗi errnum.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strerror() trong thư viện C chuẩn:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("thuvienc.txt","r");
  if( fp == NULL ) 
  {
   printf("Error: %s\n", strerror(errno));
  }

  return(0);
}

Biên dịch chương trình C sẽ cho kết quả (vì chúng ta mở một file không tồn tại):

Hàm strerror() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images