Hàm strlen() trong C

Hàm size_t strlen(const char *str) tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc).

Khai báo hàm strlen() trong C

Cú pháp khia báo strlen() trong C:

size_t strlen(const char *str)

Tham số

str -- Là một chuỗi cần tìm độ dài.

Trả về giá trị

  • Hàm này trả về độ dài của chuỗi.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strlen() trong thư viện C chuẩn :

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   char str[50];
   int len;

   strcpy(str, "Hoc C co ban va nang cao tai Hoclaptrinh !!!");

   len = strlen(str);
   printf("Do dai cua chuoi:\n |%s| \nla bang:\n |%d|\n", str, len);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm strlen() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images