Hàm strpbrk() trong C

Hàm char *strpbrk(const char *str1, const char *str2) tìm ký tự đầu tiên trong chuỗi str1 mà kết nối bất cứ ký tự nào đã được xác định trong str2. (không bao gồm ký tự null kết thúc)

Khai báo hàm strpbrk() trong C

Cú pháp strpbrk() trong thư viện C chuẩn :

char *strpbrk(const char *str1, const char *str2)

Tham số

 • str1 -- Là một chuỗi để được quét.
 • str2 -- Chuỗi chứa các ký tự để được so khớp.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới ký tự trong str1 mà kết nối (so khớp) với một trong các ký tự của str2, hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy ký tự nào như thế.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strpbrk() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  const char str1[] = "abcde2fghi3jk4l";
  const char str2[] = "34";
  char *ret;

  ret = strpbrk(str1, str2);
  if(ret) 
  {
   printf("Ky tu ket noi dau tien: %c\n", *ret);
  }
  else 
  {
   printf("Khong tim thay ky tu");
  }

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: Hàm strpbrk() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images