Hàm strspn() trong C

Hàm size_t strspn(const char *str1, const char *str2) tính toán độ dài của đoạn ký tự đầu tiên của chuỗi str1 mà chứa các ký tự trong str2

Khai báo hàm strspn() trong C

Cú pháp khai báo strspn() trong thư viện C:

size_t strspn(const char *str1, const char *str2)

Tham số

  • str1 -- Chuỗi để được quét.
  • str2 -- Chuỗi chứa các ký tự để so khớp trong str1.

Trả về giá trị

  • Hàm này trả về số ký tự trong đoạn chuỗi của chuỗi str1 ban đầu mà chỉ gồm các ký tự trong str2.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strspn() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   int len;
   const char str1[] = "ABCDEFG019874";
   const char str2[] = "ABCD";

   len = strspn(str1, str2);

   printf("Do dai cua chuoi ket noi dau tien la = %d\n", len );

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm strspn() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images