Hàm strstr() trong C

Hàm char *strstr(const char *haystack, const char *needle) tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của cả chuỗi needle (không bao gồm ký tự null kết thúc) mà có mặt trong chuỗi haystack.

Khai báo hàm strstr() trong C

Cú pháp khai báo cho strstr() trong thư viện C:

char *strstr(const char *haystack, const char *needle)

Tham số

  • haystack -- Chuỗi để được quét.
  • needle -- Một chuỗi nhỏ để được tìm kiếm bên trong chuỗi haystack.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới sự xuất hiện đầu tiên trong chuỗi haystack của bất cứ dãy ký tự nào được xác định trong chuỗi needle, hoặc hàm trả về một con trỏ null nếu dãy này không có mặt trong haystack.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strstr() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
   const char haystack[20] = "HoclaptrinhTeam";
   const char needle[10] = "Team";
   char *ret;

   ret = strstr(haystack, needle);

   printf("Chuoi con la: %s\n", ret);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm strstr() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images