Hàm strtok() trong C

Hàm char *strtok(char *str, const char *delim) chia chuỗi str thành một dãy các token được phân biệt riêng rẽ bởi dấu tách delim (ví dụ: dấu phảy, ...).

Khai báo hàm strtok() trong C

Cú pháp strtok() trong thư viện C:

char *strtok(char *str, const char *delim)

Tham số

 • str -- Nội dung của chuỗi này được sửa đổi và được chia thành các chuỗi nhỏ hơn (các token).
 • delim -- Đây là chuỗi chứa Delimiter (chỉ các dấu tách). Chúng có thể rất đa dạng tùy vào từng lời gọi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về con trỏ tới token cuối cùng được tìm thấy trong chuỗi. Một con trỏ null được trả về nếu không thu được token nào.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strtok() trong C:

#include <string.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  char str[80] = "Hoc C - co ban va nang cao - tai Hoclaptrinh";
  const char s[2] = "-";
  char *token;

  /* lay token dau tien */
  token = strtok(str, s);

  /* duyet qua cac token con lai */
  while( token != NULL ) 
  {
   printf( " %s\n", token );

   token = strtok(NULL, s);
  }

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: Hàm strtok() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images