Hàm strxfrm() trong C

Hàm size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n) biến đổi n ký tự đầu tiên của chuỗi src vào trong locale hiện tại và đặt chúng trong chuỗi dest.

Khai báo hàm strxfrm() trong C

Cú pháp cho strxfrm() trong thư viện C chuẩn:

size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n)

Tham số

 • dest -- Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi nội dung để được sao chép. Nó có thể là một con trỏ null nếu tham số cho n là 0.
 • src -- Đây là chuỗi để được chuyển đổi vào trong Locale hiện tại.
 • n -- Số ký tự tối đa để được sao chép tới str1.

Trả về giá trị

 • Hàm này trả về độ dài của chuỗi đã được chuyển đổi, không bao gồm ký tự null kết thúc.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strxfrm() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char dest[20];
  char src[20];
  int len;

  strcpy(src, "Hoclaptrinh Team");
  len = strxfrm(dest, src, 20);

  printf("Do dai cua chuoi |%s| la: |%d|", dest, len);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm strxfrm() trong thư viện C chuẩn image 7

Viết câu trả lời

Drop Images