HTML và CSS không phải là ngôn ngữ lập trình (chúng không chứa logic tính toán hay nghiệp vụ)! HTML là ngôn ngữ markup - chỉ dùng để hiển thị mà thôi. Và nhà thiết kế cần phải biết làm thế nào để sử dụng HTML và CSS

Viết câu trả lời

Drop Images