Nếu vẫn chưa nắm rõ được cách dùng lệnh SELECT DISTINCT Trong SQL thì hãy theo dõi bài này của mình nhé

Tác dụng của lệnh SELECT DISTINCT trong SQL

Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để lọc các giá trị trùng nhau và kết quả trả về là các giá trị khác nhau.

Ví dụ kết quả kỳ thì có nhiều thí sinh có điểm trùng nhau trong khi chung ta muốn trả về các điểm số khác nhau lúc này chúng ta sẽ dùng SELECT DISTINCT

Cú Pháp Của Câu Lệnh SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT cột_1, cột_2, ... FROM tên_bảng;

Cơ Sở Dữ Liệu DEMO

Dưới đây là các bản ghi của bảng hoc_sinh:

| ID | Ten       | Tuoi |
|----|------------------|------|
| 1 | Trần Văn A   | 10  |
| 2 | Như Thị B    | 11  |
| 3 | Nhộng Thị C   | 12  |
| 4 | Dâu Mạnh Toàn | 10  |
| 5 | Tằm Hồng Hà   | 11  |

Sử Dụng Câu Lệnh SELECT

Code

SELECT Tuoi FROM hoc_sinh;

Câu lệnh SQL trên trả về tất cả giá trị cột Tuoi trong bang hoc_sinh kể cả giá trị trùng lặp. Kết quả trả về như sau:

| Tuoi |
|------|
| 10  |
| 11  |
| 12  |
| 10  |
| 11  |

Và giờ chúng ta thử sử dụng từ khóa DISTINCT cùng với câu lệnh SELECT và xem kết quả.

Sử Dụng Câu Lệnh SELECT DISTINCT

Code:

SELECT DISTINCT Tuoi FROM hoc_sinh;

Câu lệnh SQL trên chỉ chọn ra các giá trị Tuoi khác nhau trong bảng HocSinh.

Kết quả trả về như sau:

| Tuoi |
|------|
| 10  |
| 11  |
| 12  |

Câu lệnh SQL sau trả về số lượng các Tuoi khác nhau trong bảng hoc_sinh:

SELECT COUNT(DISTINCT Tuoi) FROM hoc_sinh;

Kết quả trả về sẽ là:

| COUNT(DISTINCT Tuoi) |
|----------------------|
| 3          |

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận