Mỗi khi mở 1 website , trình duyệt sẽ gửi nhiều request tới nhiều web server. Các web server này sẽ xử lý những request và gửi về status code HTTP cùng với dữ liệu được yêu cầu. Thông thường HTTP status code không hiển thị trừ khi có lỗi xảy ra. Đây là các server thông báo với nhau để end-user biết có gì đó không ổn.

502 bad gateway nginx là một trong các HTTP status codes xảy ra trong suốt qua trình dựng web của bạn.

Lỗi 502 bad gateway nginx là gì và cách xử lý
image 1

Lỗi 502 bad gateway nginx là gì và cách xử lý

HTTP status codes bắt đầu bằng số “5” liên quan đến lỗi giao tiếp giữa các server. Mặc dù chính xác lỗi là gì còn tùy trường hợp, nhưng thường nó liên quan nhiều đến phía server hơn.

Cách xử lý 502 Bad Gateway Nginx

– Mở file cấu hình Nginx:

nano /etc/nginx/nginx.conf

– Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { }

http {
  ...
  fastcgi_buffers     8 16k;
  fastcgi_buffer_size   32k;
  fastcgi_connect_timeout 300;
  fastcgi_send_timeout  300;
  fastcgi_read_timeout  300;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về các cấu hình trên, các bạn có về vào trang docs của Nginx với các thông số của module ngx_http_fastcgi_module rất cụ thể.

Khởi động lại nginx, php-fpm:

service nginx restart
service php-fpm restart

Nếu có kinh nghiệm nào xử lý lỗi 502 Bad Gateway nginx, các bạn hãy chia sẻ thêm cho mọi người biết bằng cách để lại comment nhé.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận