Có thể dùng built-in server của Laravel

Thay vì phải setup Apache, bạn có thể dùng ngay built-in server của Laravel ( thực chất là wrapper của PHP built-in server) bằng câu lệnh:

php artisan serve  

Sau đó có thể browse trên browser bằng url:

http://localhost:8000 

Cách này có ưu điểm là bạn không cần phải setup Apache mà có thể dùng được luôn. Ngoài ra, còn có một điểm lợi chính là việc bạn sẽ không bị gặp các lỗi liên quan tới rewrite url, permission của các folder trong Laravel.

Không cần chmod folder Storage từ 644 về 755

Vì một số lý do nào đó mà bạn không browser dự án bằng built-in server như ở bước 1 mà dùng apache hay nginx chạy project ở môi trường local, bạn có thể gặp lỗi permission denied với folder storage.

Thông thường nếu bạn set từ 644 -> 755 cho folder này, tất nhiên dứng dụng sẽ chạy và không gặp lỗi nữa, tuy nhiên có một cách khác tốt hơn là kiểm tra xem user nào đang chạy webserver trên local của bạn và chown folder storage về user đó.

Ví dụ với www-data account chạy webserver

chown -R  www-data:www-data laravel_folder/storage  

755 nghĩa là các user không phải là owner của folder cũng có quyền thực thi file có trong file storage, điều này có thể gây một số điều không mong muốn trong trường hợp user khác tự ý thực thi file có trong storage.

Viết câu trả lời

Drop Images