Lịch sử phát triển web và công nghệ ngày nay dẫn tới việc tăng cường việc sử dụng client nhằm giảm tải việc xử lí của server và chia một phần gánh nặng đó cho client. Và hệ quả, bây giờ chúng ta đã sinh ra nhiều ứng dụng JavaScript có vẻ không còn đơn giản như trước.

Các ứng dụng JavaScript này đã nhận các yêu cầu từ DOM, dễ thấy với các thư viện quá phổ biến như Jquery, Angular, và gần đây là React và Vue.js. Và khi React ra đời, nó đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng Developer, nó mang theo khái niệm về luồng dữ liệu một chiều, về cơ bản dữ liệu của bạn (trạng thái của component hoặc trạng thái của ứng dụng nếu bạn sử dụng trình quản lí ứng dụng tương tự như Redux) hoạt động từ trên xuống và hầu nết các thay đổi chỉ nằm ở một phần của ứng dụng.

Vấn dề đặt ra làm sao quản lý React form state. Có cung ắt có cầu Redux Form ra đời

Vậy Redux form là gì?

Redux-form là một thư viện hỗ trợ trong việc quản lý React form state

Redux-form theo dõi tất cả các trạng thái của ứng state như:

 • Định dạng của các trường.
 • Các giá trị của từng trường.
 • Các trường được tập trung xử lí.
 • Các giá trị hợp lệ
 • Các trường người dùng đã tương tác
 • Các form đang gửi.
 • Trường hợp xảy ra bất kì xác thực không đồng bộ nào.

Kết nối React form component và Redux store

Controlled components là gì ?

Controlled components thực ra là đầu vào HTML luôn luôn nhận giá trí của nó như là một thuộc tính. Nó cũng nhận được một loạt các handler sẽ được cập nhật trạng thái khi người dùng tương tác với nó.

const ControlledInput = ({ value, eventHandler }) => (
 <input value={value} onChange={eventHandler} />
)

Kết nối giữa React form component và Redux store

Để kết nối bạn cần những thành phần sau từ redux-form

 • formReducer : function chịu trách nhiệm cập nhật Redux store dựa trên những thay đổi từ app.

 • reuduxForm() : là một HOC với đầu vào là một object và đầu ra là một function mới. Sử dụng hàm này để bao lấy form component và bind các hàm xử lý tương tác người dùng và dispatch action tương ứng.

 • <Field/> : components bên trong form component, dùng để kết nối input component với redux-form logic.

Luồng dữ liệu

Dưới đây là luồng dữ liệu cơ bản

Redux Form cơ bản image 4

Giả sử ta có một form chứa một text input được bao bới <Field/>. Form này được bao bởi reduxForm(). Luồng dữ liệu sẽ như sau:

 1. Người dùng click vào input
 2. "Focus action" được dispatch
 3. formReducer update state
 4. State được truyền ngược lại đến input component

Ngoài ra redux form còn hỗ trợ về sử lý validation, fomatting, nhiều thuộc tính và action creator khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm.

Hướng dẫn sử dụng Redux Form cơ bản

Bước 1: Form reducer

Đầu tiên ta truyền formReducer đến store. Reducer này sẽ phục vụ tất cả form components trong app của bạn.

import { createStore, combineReducers } from 'redux'
import { reducer as formReducer } from 'redux-form'

const rootReducer = combineReducers({
 // ...nhung reducer khac
 form: formReducer
})

const store = createStore(rootReducer)

Như vậy store sẽ biết phải handle actions đến từ các form component.

Lưu ý : Key để truyền redux-form reducer nên được đặt là 'form'. Nếu bạn muốn sử dụng một tên key khác bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Bước 2: Form component

Để form component được kết nối đến store, ta cần bao component đó bởi reduxForm(). Nó sẽ cung cấp các props liên quan đến statefunction để handle việc submit form.

import React from 'react'
import { Field, reduxForm } from 'redux-form'

let ContactForm = props => {
 const { handleSubmit } = props
 return <form onSubmit={handleSubmit}>{/* form body*/}</form>
}

ContactForm = reduxForm({
 // ten cua moi form la duy nhat
 form: 'contact'
})(ContactForm)

export default ContactForm

Bước 3: Component <Field/>

Component <Field/> làm nhiệm vụ kết nối input đến store <Field name="inputName" component="input" type="text" />. Nó sẽ tạo phần tử HTML <input/> với type text và truyền vào những props như value, onChange, onBlur ,... giúp cho việc theo dõi và cập nhật state.

Lưu ý : Component <Field/> ngoài việc tạo ra input cơ bản bằng component="input", bạn có thể thay vào đó bằng một component. Tìm hiểu thêm ở đây

Ta sẽ thêm 3 input vào form gồm "firstName", "lastName", "email".

import React from 'react'
import { Field, reduxForm } from 'redux-form'

let ContactForm = props => {
 const { handleSubmit } = props
 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <div>
    <label htmlFor="firstName">First Name</label>
    <Field name="firstName" component="input" type="text" />
   </div>
   <div>
    <label htmlFor="lastName">Last Name</label>
    <Field name="lastName" component="input" type="text" />
   </div>
   <div>
    <label htmlFor="email">Email</label>
    <Field name="email" component="input" type="email" />
   </div>
   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 )
}

ContactForm = reduxForm({
 // a unique name for the form
 form: 'contact'
})(ContactForm)

export default ContactForm

Bước 4 : Handle việc submit form

Dữ liệu submit được truyền dưới dạng object JSON đến function onSubmit. Thử console.log nó ra xem sao.

import React from 'react'
import ContactForm from './ContactForm'

class ContactPage extends React.Component {
 submit = values => {
  // print the form values to the console
  console.log(values)
 }
 render() {
  return <ContactForm onSubmit={this.submit} />
 }
}

Như vậy bạn đã lấy được dữ liệu từ form. Việc sử dụng dữ liệu sau đó là tùy thuộc vào bạn.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận