Trigger là gì ?

Hiểu đơn giản thì Trigger là một stored procedure không có tham số. Trigger thực thi một cách tự động khi một trong ba câu lệnh Insert, Update, Delete làm thay đổi dữ liệu trên bảng có chứa trigger.

Cú pháp của Trigger

CREATE TRIGGER tên_trigger ON tên_bảng
FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}
AS 
 câu_lệnh_sql

Trigger dùng làm gì ?

 • Trigger thường được sử dụng để kiểm tra ràng buộc (check constraints) trên nhiều quan hệ (nhiều bảng/table) hoặc trên nhiều dòng (nhiều record) của bảng.
 • Ngoài ra việc sử dụng Trigger để chương trình có những hàm chạy ngầm nhằm phục vụ nhưng trường hợp hữu hạn và thường không sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc giao dịch.

Bài toán đặt ra.

Bạn có 2 bảng kho hàng và đặt hàng liên kết với nhau bởi mã hàng.

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 1

Khi người dùng đặt hàng hãy tự động cập nhật số lượng tồn trong bảng kho hàng.

Giải pháp

 • Khi người dùng đặt hàng ta chỉ có 3 loại thao tác chính với CSDL là : Insert, Delete, Update
 • Vậy chỉ cần tạo 3 trigger tương ứng là ok
 • Người dùng đặt hàng: Số lượng còn trong kho = Số lượng còn - Số lượt đặt
 • Người dùng hủy không đặt hàng nữa: Số lượng còn trong kho = Số lượng còn + Số lượt đặt
 • Người dùng cập nhật Số lượng đặt => Số lượng còn tăng giảm tùy ý

Vấn đề

 • Ở 2 trường hợp insert và delete ta thực hiện bình thường. Nhưng trong trường hợp update Số lượng hàng tồn sẽ sảy ra trong 3 trường hợp sau.
  1. Số lượng đặt ban đầu = 5 sau đó tăng lên 10 => số lượng trong kho sẽ giảm 10 tương ứng
  2. Số lượng đặt lúc này = 10 sau đó giảm xuống 3 => số lượng trong kho sẽ tăng 7 tương ứng
 • Tận dụng việc trong sql câu lệnh update = Insert new row To Delete old row cõ nghĩa là khi thực hiện update CSDL trong sql sẽ chạy việc insert dữ liệu mới trước sau đó sẽ xóa đi bảng cũ.

Giải quyết vấn đề

Tận dụng việc sử dụng Trigger luôn tồn tại 2 bảng inserted và deleted ta sẽ rút ra 1 công thức cập nhật trung trong mọi trường hợp

SLTonKhoCu = SLTonKhoCu - inserted.SLDatHang + deleted.SLDatHang

Thực hiện qua ví dụ nhỏ

Ban đầu thêm dữ liệu và select nó ra

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 2

Đặt hàng 5 sản phẩm với mã là 1

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 3

Cập nhật lên 10

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 3

Cập nhật về 3

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 4

Cập nhật một số thông tin khác mà không liên quan đến số lượng

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 5

Xóa đơn đặt hàng

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản. image 6

Kết luận

Việc mà bạn sử dụng Trigger là không bắt buộc và chúng ta thường tưởng rằng vì thế mà chả ai dùng nó là hoàn toàn sai . Nhưng Trigger theo như mình tìm hiểu qua thì vẫn có rất nhiều nơi sẽ sử dụng nó vào mục đích riêng của họ.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận