Như chúng ta đã biết, React-Native là nền tảng xây dựng ứng dụng di động Cross-Platform mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay. React-Native sử dụng Inline-style và ứng dụng flex-box để phát triển giao diện, cú pháp tương tự với CSS.

Trong bài viết này, mình xin được giới thiệu phương pháp thêm FontFamily bất kỳ cũng như FontIcons cho ứng dụng React-Native trên cả hai nền tảng IOS và Android một cách nhanh chóng và đơn giản.

Đầu tiên, chúng ta khởi tạo ứng dụng React-Native với react-native-cli

react-native init native-app

1. FontFamily

Bây giờ, hãy tạo một thẻ Text bất kì với logic style như sau

...
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native'
...
 render() {
  const { textStyle } = styles
  return (
   <View>
    <Text style={textStyle}>Hello</Text>
   </View>
  )
 }

 const styles = StyleSheet.create({
  textStyle: {
   fontSize: 20,
   fontFamily: 'Lato'
  }
 })
...

'Lato' là một font trong thư viện GoogleFonts Khi run app trên 1 trong 2 nền tảng Android hoặc IOS, ta sẽ nhận được Red Box với Error:

Thêm Fonts và FontIcons vào ứng dụng React Native image 1

Do trong nền tảng Mobile không có sẵn Font Lato, ứng dụng sẽ báo lỗi thay vì sử dụng một font mặc định như trên Web. Vì vậy, chúng ta cần cài font Lato này vào trong ứng dụng để sử dụng.

Đầu tiên, hãy truy cập GoogleFonts và tải về bộ font Lato ở trên ta sẽ được thư mục với các file .tff

 Lato
  Lato-Black.tff
  Lato-BlackItalic.tff
  Lato-Bold.tff
  ...

Trong thư mục của Project, tạo đường dẫn "assets/fonts/" và Copy toàn bộ các file .tff ở trên vào trong thư mục vừa tạo. Bước tiếp theo, chúng ta cần cho ReactNative biết nơi chúng ta lưu Fonts bằng cách thêm đoạn mã code sau vào file package.json

{
 ...
 "rnpm": {
  "assets": [ "./assets/fonts/" ]
 }
}

Tiếp đó, trở lại với Terminal và chạy lệnh sau:

react-native link

Message nhận được sẽ là:

....
rnpm-install info Linking assets to ios project
rnpm-install info Linking assets to android project
rnpm-install info Assets have been successfully linked to your project

Kiểm tra hai file "/ios/info.splist"

 ...
 <string>Lato-Black.ttf</string>
 <string>Lato-BlackItalic.ttf</string>
 <string>Lato-Bold.ttf</string>
 ....

Và trong thư mục "/android/app./src/main/assets/fonts" sẽ chứa toàn bộ file .tff ta cần thêm vào ứng dụng.

Xong, như vậy Font Lato đã được thêm thành công vào trong ứng dụng, bây giờ thì chỉ cần khởi chạy lại ứng dụng.

2. FontIcons

Đối với FontIcons, Lib mạnh mẽ nhất hiện nay là react-native-vectors-icons, sử dụng tốt trên cả 2 nền tảng và chứa rất nhiều bộ Icons miễn phí phổ biến nhất hiện nay:

 • Entypo by Daniel Bruce (411 icons)
 • EvilIcons by Alexander Madyankin & Roman Shamin (v1.8.0, 70 icons)
 • Feather by Cole Bemis & Contributors (v4.7.0, 266 icons)
 • FontAwesome by Dave Gandy (v4.7.0, 675 icons)
 • Foundation by ZURB, Inc. (v3.0, 283 icons)
 • Ionicons by Ben Sperry (v3.0.0, 859 icons)
 • MaterialIcons by Google, Inc. (v3.0.1, 932 icons)
 • MaterialCommunityIcons by MaterialDesignIcons.com (v2.2.43, 2244 icons)
 • Octicons by Github, Inc. (v7.2.0, 176 icons)
 • Zocial by Sam Collins (v1.0, 100 icons)
 • SimpleLineIcons by Sabbir & Contributors (v2.4.1, 189 icons)

Cài đặt đơn giản với hai bước, không cần config

 npm install --save react-native-vector-icons
 react-native link

Sử dụng Icon

Đầu tiên ta cần lựa chọn bộ Icons mà mình muốn sử dụng

import Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome'

Sau đó sử dụng Icon trong phần render

<Icon name="rocket" color="#eee" size={30} />

Lưu ý là ta sẽ không thể Style như bình thường, mà sẽ dựa vào 3 props là:

 • name (tên của Icon, tham khảo Link sau)
 • color
 • size (kích thước - pixel).

Trên đây mình vừa trình bày cách thêm FontFontIcons vào ứng dụng ReactNative. Chúc các bạn thành công.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận