I. SSO là gì?

SSO là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc (session).

Lợi ích của SSO

 • Trước khi có đăng nhập một lần (SSO), một người sử dụng đã phải nhập các tài khoản và mật khẩu cho từng ứng dụng mỗi khi họ đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau hoặc các hệ thống trong cùng một phiên (session). Điều này rõ ràng có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt là trong môi trường doanh nghiệp, nơi mà thời gian là tiền bạc nhưng thời gian là lãng phí bởi vì nhân viên phải đăng nhập mỗi khi họ truy cập vào một hệ thống mới từ máy tính của họ.
 • SSO thường được thực hiện thông qua một module xác thực phần mềm riêng biệt hoạt động như một cửa ngõ vào tất cả các ứng dụng yêu cầu đăng nhập. Các module xác thực người sử dụng và sau quản lý truy cập vào các ứng dụng khác. Nó hoạt động như một kho dữ liệu chung cho tất cả các thông tin đăng nhập được yêu cầu. Ví dụ: Một ví dụ về một module SSO là hệ thống của Google khi mà người dùng chỉ cần đăng nhập 1 lần thì họ có thể sử dụng các dịch vụ của Google hay Yahoo mà không đòi hỏi đăng nhập 1 lần nữa như Gmail, Google Plus, Youtube….. Trong khi SSO là rất tiện lợi, một số nhận thấy nó như là một vấn đề an ninh của riêng mình.
 • Nếu hệ thống SSO bị tổn thương, một kẻ tấn công có quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các ứng dụng chứng thực của các module SSO.
 • SSO thường là một dự án lớn cần lập kế hoạch cẩn thận trước khi thực hiện.

II. Thực hiện SSO

Hôm nay mình sẽ thực hiện SSO bằng cách sử dụng omniauth.

Mô hình cơ bản của oauth 3 chân

Tìm hiểu về SSO image 1

Đây chính là flow phổ thông cho mô hình oauth2 hiện nay. Client Credentials Flow sẽ được thực hiện thông qua việc redirect người dùng đến website của bên cung cấp dịch vụ, người dùng sẽ lựa chọn có đăng nhập hay không. Sau đó dựa vào redirect_uri mà "tôi" cung cấp trước đó cho provider sẽ redirect-back lại dịch vụ của "tôi", kèm theo một token đã được chứng thực. Sau cùng "tôi" sẽ sử dụng token đó như "chìa khoá" để truy cập vào profile.

Xây dựng provider

* Gemfile

gem "omniauth"

__* model/access_grant.rb__

class AccessGrant < ActiveRecord::Base
 belongs_to :auth, polymorphic: true

 belongs_to :client

 before_create :generate_tokens

 # Generate random tokens
 def generate_tokens
  self.code = SecureRandom.hex(16)
  self.access_token = SecureRandom.hex(64)
  self.refresh_token = SecureRandom.hex(16)
 end

 def self.prune!
  delete_all(["created_at < ?", 3.days.ago])
 end

 def redirect_uri_for(redirect_uri)
  if redirect_uri =~ /\?/
   redirect_uri + "&code=#{code}&response_type=code&state=#{state}"
  else
   redirect_uri + "?code=#{code}&response_type=code&state=#{state}"
  end
 end

 def self.authenticate(code, application_id)
  AccessGrant.where("code = ? AND client_id = ?", code, application_id).first
 end

def start_expiry_period!
  self.update_attribute(:access_token_expires_at, Time.now + 1.minutes)
 end
end

* auth_controller.rb

class AuthController < ApplicationController
 skip_before_action :authenticate_user_from_token!, :supplier_require_login, only: [:access_token, :authorize, :author]
 skip_before_action :verify_authenticity_token, only: :access_token

 def authorize
  request = Rack::Utils.parse_query URI(params[:redirect_uri]).query
  supplier_require_login and return
  access_grand current_restaurant
 end

 def access_token
  application = Client.authenticate(params[:client_id], params[:client_secret])

  unless application
   render json: {:error => "Could not find application"} and return
  end

  access_grant = AccessGrant.authenticate(params[:code], application.id)
  unless access_grant
   render json: {:error => "Could not authenticate access code"} and return
   return
  end

  access_grant.start_expiry_period!
  render json: {access_token: access_grant.access_token, refresh_token: access_grant.refresh_token, expires_in: Time.now}
 end

 def author
  hash = {
   provider: "sso",
   id: authenticate_user_from_token!.id
  }

  render :json => hash.to_json
 end

 protected

 def application
  @application ||= Client.find_by_app_id(params[:client_id])
 end

 private

 def authenticate_user_from_token!
  if params[:oauth_token]
   access_grant = AccessGrant.where(access_token: params[:oauth_token]).take
   if access_grant.auth
    access_grant.auth === Supplier ? supplier_log_in(access_grant.auth) : restaurant_log_in(access_grant.auth)
    access_grant
   end
  end
 end

 def access_grand auth
  AccessGrant.prune!
  create_hash = {
   client: application,
   state: params[:state]
  }
  access_grant = auth.access_grants.create(create_hash)
  redirect_to access_grant.redirect_uri_for(params[:redirect_uri]) and return
 end
end

* routes.rb

match "/auth/sso/authorize" => "auth#authorize", via: :all
 match "/auth/sso/access_token" => "auth#access_token", via: :all
 match "/auth/sso/auth" => "auth#author", via: :all
 match "/oauth/token" => "auth#access_token", via: :all

sessions_controller.rb

class SessionsController < ApplicationController
 layout "login"

 def new
 end

 def create
  supplier = Supplier.confirmed.find_by(mail_address: params[:session][:mail_address])
  if supplier && supplier.authenticate(params[:session][:password])
   supplier_log_in supplier
   return redirect_to(session[:prev_path])
  else
   flash.now[:danger] = "メールアドレスもしくはパスワードが間違っています"
   render :new
  end
 end

 def destroy
  supplier_log_out
  redirect_to login_path
 end
end

=> Ta đã xây dựng xong provider để authenticate cho supplier 2. Client connect to Provider Server

 • Gemfile
gem "omniauth"
gem "omniauth-oauth2"
 • Tạo module sso lib/sso.rb
require 'omniauth-oauth2'
module OmniAuth
 module Strategies
  class Sso < OmniAuth::Strategies::OAuth2
   option :client_options, {
    site: CUSTOM_PROVIDER_URL,
    authorize_url: "#{ENV['CUSTOM_PROVIDER_URL']}/auth/sso/authorize",
    access_token_url: "#{ENV['CUSTOM_PROVIDER_URL']}/auth/sso/access_token"
   }
   uid do
    raw_info["id"]
   end
   def raw_info
    @raw_info ||= access_token.get("/auth/sso/auth.json?oauth_token=#{access_token.token}").parsed
   end
  end
 end
end
 • config/enviroment.rb
  # Load the Rails application.
  require_relative 'application'
  require "sso"
  # Initialize the Rails application.
  Rails.application.initialize!
 • config/initializers/omniauth.rb
Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :sso, ENV["SSO_APP_ID"], ENV["SSO_APP_SECRET"]
end
 • sessions_controller.rb
class SessionsController < ApplicationController
 layout "login"

 def create
  omniauth = env["omniauth.auth"]
  auth = AccessGrant.find(omniauth["uid"]).auth
  session[:supplier_id] = auth.id

  flash[:notice] = "Successfully logged in"
   redirect_to (session[:prev_path] || purchase_order_histories_path(q: {order_status_eq: "not_deliver"}))
 end

 def failure
  flash[:notice] = params[:message]
 end

 def destroy
  session.delete(:supplier_id)
  @current_supplier = nil
  redirect_to "/"
 end
end

* helpers/application_helper.rb

module SuppliersHelper
 def supplier_log_in supplier
  session[:supplier_id] = supplier.id
 end

 def current_supplier
  @current_supplier ||= Supplier.find_by id: session[:supplier_id]
 end

 def supplier_log_out
  session.delete :supplier_id
  @current_supplier = nil
 end

 def supplier_logged_in?
  current_supplier.is_a? Supplier
 end

 def supplier_require_login
  unless current_supplier
   respond_to do |format|
    format.html {
     redirect_to "/auth/sso"
    }
    format.json {
     render :json => {error: "ログインしてください"}.to_json
    }
   end
  end
 end
end
 • routes.rb

  get "/auth/:provider/callback", to: "sessions#create"
  get "/auth/failure", to: "sessions#failure"

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận