Giới thiệu về yii

Yii là một framework php được xây dựng để phát triển các hệ thống web quy mô lớn dựa trên nền tảng các component. Yii cho phép tái sử dụng tối đa các thành phần trong hệ thống nhằm tăng tốc độ ứng dụng.

Tại sao nên sử dụng yii

 • Yii là một mô hình MVC framewkork nên rất dễ sử dụng và giúp cho code dễ đọc dễ control.
 • Yii rất nhẹ và được trang bị giải pháp cache tối ưu nên nó đặc biệt hữu dụng cho ứng dụng web có dung lượng dữ liệu trên đường truyền lớn như web portal, forum, CMS, e-commerce, v.v.
 • Yii có rất nhiều các Widget giups cho quá trình code trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn

Sự khác nhau giữa Yii 1.x và Yii 2

Cấu trúc thư mục

Tìm hiểu về yii 2 image 1

Giống như nhiều framekork php sử dụng mô hình MVC khác. yii có cấu trúc thư mục hết sức rõ ràng mà dễ hiểu. Với những lập trình viên đã có kinh nghiệm thì việc làm quen với cấu trúc thư mục của Yii là hết sức đơn giản và dễ dàng để sử dụng.

Sử dụng namespace

Đây là một cái tiến cần thiết của yii để có thể không bị thụt lùi so với các framework khác. Khi sử dụng namespace sẽ giúp tránh việc đặt tên class không bị looix trùng nhau.

Gọi view

 • trên yii 1 : $this->render(‘view-name’);
 • trên yii 2 : echo $this->render(‘view-name’);

Cài đặt và sử dụng yii2 trên localhost

Cài đặt

Có 2 cách để cài đặt ứng dụng yii trên localhost

 • Cài đặt trực tiếp
 • Link: https://www.yiiframework.com/download
 • Giải nén bản yii vừa tải về
 • copy thư mục vừa giải nén vào thư mục webroot.
 • Cài đặt qua thư viện composer Để có thể cài đặt được yii qua thư viện composer trước tiên cần phải cài Composer:
  curl -s http://getcomposer.org/installer | php
  mv composer.phar /usr/local/bin/composer

  cài đặt project

  cd path/to/webroot
  composer create-project yiisoft/yii2-app-basic basic

  hoặc

  cd path/to/webroot
  composer create-project yiisoft/yii2-app-advanced advanced

  Với app-basic hoặc app-advanced là phiên bản yii tương ứng muốn sử dụng

Config Virtualhost

 • Run commands on terminal:
  cd /etc/apache2/sites-available
  touch yiidemo.conf
  sudo vi yiidemo.conf

  thêm nội dung sau vào file yiidemo.conf

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/html/basic/web"
  ServerName yiibasic.local
  ServerAlias yiibasic.local
  CustomLog /var/log/apache2/yii2-blog-tutorial.local-access.log combined
  ErrorLog /var/log/apache2/yii2-blog-tutorial.local-error.log
  <Directory /var/www/html/public/web/>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule . index.php
  </Directory>
</VirtualHost>

tiếp tục chạy các lệnh command sau:

sudo a2ensite yiibasic
sudo service apache2 restart

thêm dòng sau vào file hosts : sudo vi /etc/hosts 127.0.0.1 yiibasic.local

Kết thúc quá trình cài đăt mở ứng dụng bằng link : yiibasic.local ketquayiibaic.png

Tìm hiểu về yii 2 image 1

Do yii2 đã tích hợp sẵn thư viện bootstrap giúp cho việc tạo ra trang web trở lên nhanh chóng, tiện lợi và

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận