Là một webcoder chắc hẳn không ai còn xa lạ với cái tên w3schools.com. Mình cũng vậy phải nói w3schools.com là thầy giáo vỡ lòng của mình trong quá trình học lập trình web. Vậy w3schools.com là gì?

w3schools.com là gì ?
image 1

W3Schools Online Web Tutorials

w3schools.com là gì ?
image 1

Đúng như cái tên của nó W3Schools là 1 website hướng dẫn tự học làm website.

Cụ thể W3Schools là một trang web giáo dục cho việc học các công nghệ web trực tuyến. Nội dung bao gồm các hướng dẫn và tài liệu tham khảo liên quan đến HTML and CSS,JavaScript, Server Side, Web Building, XML Tutorials. Bên cạnh hướng dẫn chú thích W3Schools còn cung cấp công cụ test code ngay trên trang khiến cho bài học được sinh động hơn.

Danh mục bài học trên W3Schools

HTML and CSS

Learn HTML
Learn CSS
Learn W3.CSS
Learn Colors
Learn Bootstrap 3
Learn Bootstrap 4
Learn Icons
Learn Graphics
Learn SVG
Learn Canvas
Learn How To

JavaScript

Learn JavaScript
Learn jQuery
Learn AngularJS
Learn JSON
Learn AJAX
Learn W3.JS

Server Side

Learn SQL
Learn PHP
Learn Python
Learn Java>
Learn ASP
Learn Node.js
Learn Raspberry Pi

Web Building

Web Templates
Web Statistics
Web Certificates
Web Editor
Web Development

XML Tutorials

Learn XML
Learn XML AJAX
Learn XML DOM
Learn XML DTD
Learn XML Schema
Learn XSLT
Learn XPath
Learn XQuery

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận