Giới thiệu

Đam mê lập trình yêu thích 2 ngôn ngữ C# và Python!

Hoạt động tích cực trong