Viết chương trình nhập vào một ký tự in hoa, in ra ký tự thường tương ứng (C++) -Dữ liệu vào: Một ký tự là chữ cái in hoa -Kết quả: In ra ký tự thường tương ứng

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

truongtuongtu avatar

Đây bạn nhé

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main() {
   char string[100];

   printf("Nhap ky tu hay chuoi viet hoa bat ky: ");
   gets(string);

   strlwr(string);
   printf("Ket qua tra ve: %s", string);

   return (0);
}
huynh140 avatar

@truongtuongtu : thật sự mấy bài cơ bản kiểu này thư viện C nó hỗ trợ hàm tật răng rồi chỉ cần chịu khó tìm là có! :))