Định nghĩa Hàm MIN trong SQL

Hàm MIN trong SQL được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp bản ghi.

Cú pháp hàm MIN trong SQL

SELECT MIN(tên_cột)
FROM tên_bảng

Ví dụ hàm MIN

Chúng ta theo dõi bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

SQL> SELECT * FROM MUONSACH;
+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | SOTIEN |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 400000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 320000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 400000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  450000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  500000   |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   | 200000  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ giả sử, dựa trên bảng trên, bạn muốn lấy giá trị nhỏ nhất của SOTIEN, thì bạn có thể thực hiện điều này bởi sử dụng lệnh:

SQL> SELECT MIN(SOTIEN)
  -> FROM MUONSACH;
+-------------------------+
| MIN(SOTIEN) |
+-------------------------+
|           200000 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Bạn có thể tìm giá trị lớn nhất trong tất cả bản ghi bởi cung cấp mỗi tên với mỗi mệnh đề GROUP BY như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, MIN(SOTIEN)
  -> FROM MUONSACH GROUP BY TEN;
+------+------+-------------------------+
| ID  | TEN | MIN(SOTIEN) |
+------+------+-------------------------+
|  1 | Hoang |           400000 |
|  5 | Huong |           200000 |
|  4 | Nhan |           450000 |
|  3 | Thanh |           400000 |
|  2 | Viet |           320000 |
+------+------+-------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Bạn cũng có thể sử dụng hàm MAX cùng với hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất. Bạn xét ví dụ sau:

SQL> SELECT MIN(SOTIEN) least, 
  -> MAX(SOTIEN) max
  -> FROM MUONSACH;
+-------+------+
| least | max |
+-------+------+
|  200000 | 500000 |
+-------+------+
1 row in set (0.01 sec)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận