Hàm strrchr() trong C

Hàm char *strrchr(const char *str, int c) tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

Khai báo hàm strrchr() trong C

Cú pháp cho strrchr() trong C:

char *strrchr(const char *str, int c)

Tham số

  • str -- Một chuỗi.
  • c -- Đây là ký tự để được xác định vị trí. Nó được truyền dưới dạng int, nhưng trong nội tại chương trình nó được chuyển đổi ngược về char.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới sự xuất hiện cuối cùng của ký tự trong str. Nếu giá trị không được tìm thấy, hàm trả về một con trỏ null.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của strrchr() trong thư viện C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   int len;
   const char str[] = "https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-c";
   const char ch = '.';
   char *ret;

   ret = strrchr(str, ch);

   printf("Chuoi xuat hien sau dau |%c| cuoi cung la: \n|%s|\n", ch, ret);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm strrchr() trong thư viện C chuẩn image 1

Viết câu trả lời

Drop Images