C là một ngôn ngữ lập trình máy tính mục đích chung, thủ tục được phát triển bởi Dennis M. Ritchie năm 1972 tại thư viện Bell Telephone Lab để phát triển hệ điều hành Unix.

C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng phổ biến nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rất rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại.

Thư viện C chuẩn (C Standard Library) là một tập hợp các hàm, hằng và header file như <stdio.h>, <stdlib.h>, <math.h>, <string.h> ... đã được xây dựng sẵn. Để sử dụng các hàm, hằng hay các macro đã được xây dựng sẵn trong C, bạn cần bao các header file này ở phần đầu chương trình của bạn.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Thư viện C chuẩn:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Thư viện C chuẩn (C Standard Library)

Mở đầu
assert.h trong C
ctype.h trong C
errno.h trong C
float.h trong C
limits.h trong C
locale.h trong C
math.h trong C
setjmp.h trong C
signal.h trong C
stdarg.h trong C
stddef.h trong C
stdio.h trong C
stdlib.h trong C
string.h trong C
time.h trong C