Laravel Collective là gì? Làm thế nào để sử dụng?

HTML Collective là một package hỗ trợ cho Laravel dùng để xây dựng các Form HTML. Để sử dụng Laravel Collective bạn chạy câu lệnh terminal sau: composer require laravelcollective/html Thêm Provider và Aliases vào file config/app.php:

// ...
'providers' => [
  // ...
  Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
  // ...
],
// ...
'aliases' => [
  // ...
  'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
  'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
  // ...
],
// ...

Cách sử dụng

1. Mở đóng thẻ form html:

{!! Form::open(['method' => 'POST', 'url' => 'foobar']) !!}
  //
{!! Form::close() !!}

Đoạn code trên generate ra HTML như sau:

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng routes đã được định nghĩa hoặc controller@action để binding ra action của thẻ form HTML:

Form::open(['method' => 'POST', 'action' => 'HomeController@fooBar'])

Form::open(['method' => 'POST', 'routes' => 'home.foobar'])

2. Truyền biến qua form:

Form::open(['method' => 'POST', 'url' => "foobar/$id"])

Form::open(['method' => 'POST', 'action' => ['HomeController@fooBar', 'id' => $id]])

Form::open(['method' => 'POST', 'routes' => ['home.foobar', 'id' => $id]])

Nếu form cho phép upload files thì thêm option files:

Form::open(['method' => 'POST', 'url' => 'foobar', 'files' => true])

3. Generate các thẻ HTML input(text, textarea, radio, select, checkbox):

 // Generating A Label Element
  Form::label('email', 'E-Mail Address')
  <label for="email">E-Mail Address</label>

  // Generating A Text Input
  Form::text('username')
  <input name="username" type="text">

  Form::text('username', 'tieppt')
  <input name="username" type="text" value="tieppt">

  // Generating A Hidden Input
  Form::hidden('username')
  <input name="username" type="hidden">

  // Generating A Password Input
  Form::password('password', ['class' => 'awesome'])
  <input name="password" type="password" value="" class="awesome">

  // Generating A Email Input
  Form::email('email')
  <input name="email" type="email" value>

  Form::text('email', 'example@gmail.com')
  <input name="email" type="email" value="example@gmail.com">

  // Generating A File Input
  Form::file('file') 
  <input name="file" type="file">

  // Generating A Checkbox Input
  Form::checkbox('hobbies', 'value')
  <input name="hobbies" type="checkbox" value="value">

  Form::checkbox('hobbies', 'value', true)
  <input checked="checked" name="hobbies" type="checkbox" value="value">

  // Generating A Radio Input
  Form::radio('name', 'value')
  <input name="role" type="radio" value="value">

  Form::radio('name', 'value', true)
  <input checked="checked" name="role" type="radio" value="value">

  // Generating A Number Input
  Form::number('number', 1)
  <input name="number" type="number" value="1">

  // Generating A Date Input
  Form::date('dob', \Carbon\Carbon::now())
  <input name="dob" type="date" value="2017-04-23">

  // Generating A Select Options
  Form::select('size', ['L' => 'Large', 'S' => 'Small'])
  <select name="size">
    <option value="L">Large</option>
    <option value="S">Small</option>
  </select>

  // Generating A Checkboxes
  Form::select('size', ['L' => 'Large', 'S' => 'Small'], null, ['multiple' => true])
  <select multiple="multiple" name="size">
    <option value="L">Large</option>
    <option value="S">Small</option>
  </select>

  // Generating A Grouped List
  {!! Form::select('animal',[
    'Cats' => ['leopard' => 'Leopard'],
    'Dogs' => ['spaniel' => 'Spaniel'],
  ]) !!}
  <select name="animal">
    <optgroup label="Cats">
      <option value="leopard">Leopard</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Dogs">
      <option value="spaniel">Spaniel</option>
    </optgroup>
  </select>

  // Generating A Drop-Down List With A Range
  Form::selectRange('number', 10, 15)
  <select name="number">
    <option value="10">10</option>
    <option value="11">11</option>
    <option value="12">12</option>
    <option value="13">13</option>
    <option value="14">14</option>
    <option value="15">15</option>
  </select>

  // Generating A List With Month Names
  Form::selectMonth('month')
  <select name="month">
    <option value="1">January</option>
    <option value="2">February</option>
    <option value="3">March</option>
    <option value="4">April</option>
    <option value="5">May</option>
    <option value="6">June</option>
    <option value="7">July</option>
    <option value="8">August</option>
    <option value="9">September</option>
    <option value="10">October</option>
    <option value="11">November</option>
    <option value="12">December</option>
  </select>

  //Generating A Button
  Form::submit('Click Me!')
  <input type="submit" value="Click Me!">

   Form::reset('Click Me!')
  <input type="reset" value="Click Me!">

   Form::button('Click Me!')
  <button type="button">Click Me!</button>

4. Binding dữ liệu vào form:

{!! Form::open(['method' => 'PATCH', 'route' => ['users.update', $user->id]]) !!}
  {!! Form::text('name', $user->name) !!}
  {!! Form::text('email', $user->email) !!}
{!! Form::close() !!}

// Bind dữ liệu bằng form model. Các attributes value của thẻ input sẽ tự động match với các value của key tương ứng trong model $user
{!! Form::model($user, ['method' => 'PATCH', 'route' => ['users.update', $user->id]]) !!}
  {!! Form::text('name') !!}
  {!! Form::text('email') !!}
{!! Form::close() !!}

Kết quả:

Laravel Collective: Form/Htm image 43

5. 1 số truờng hợp binding dữ liệu cụ thể

Selected option khi hiển thị dữ liệu

Form::select('size', ['L' => 'Large', 'M' => 'Medium', 'S' => 'Small'], 'S')
// Kết quả
<select name="size">
  <option value="L">Large</option>
  <option value="S" selected>Small</option>
</select>

Form::select('size', ['L' => 'Large', 'M' => 'Medium', 'S' => 'Small'], ['S', 'M'], ['multiple' => true])
// Kết quả
<select multiple="multiple" name="size">
  <option value="L">Large</option>
  <option value="M" selected="selected">Medium</option>
  <option value="S" selected="selected">Small</option>
</select>

Checked checkboxes:

Form::checkbox('hobbies', 'value', true)
// Kết quả
<input checked="checked" name="hobbies" type="checkbox" value="value">

$sizes = ['L' => 'Large', 'M' => 'Medium', 'S' => 'Small'];
$checkedSizes = ['L' => 'Large', 'S' => 'Small'];
@foreach ($sizes as $size)
  Form::checkbox('checkbox', $size, in_array($size, $checkedSizes))
@endforeach
// Kết quả
<input name="checkbox" type="checkbox" value="Large" checked="checked">
<input name="checkbox" type="checkbox" value="Medium">
<input name="checkbox" type="checkbox" value="Small" checked="checked">

Form model hiển thị

Form::model($user, ['route' => ['users.update', $user->id]])
  Form::email('email')
  Form::text('username')
  Form::password('password')
Form::close()
// Các attributes value của thẻ input sẽ tự động match với các value của key tương ứng trong model $user
// Kết quả
<form method="POST" action="http://localhost:8888/users/1" accept-charset="UTF-8">
  <input name="email" type="email" value="admin@tieppt.com" id="email">
  <input name="username" type="text" value="admin">
  <input name="password" type="password" value="">
</form>

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận