Bài tập

Viết chương trình C++ để mở một file có tên là doihuao.txt, ghi nội dung vào file và sau đó chuyển đổi thành dạng chữ hoa.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Đây là hoạt động đọc và ghi file đơn giản và bạn chỉ cần theo các bước của đề bài là có thể thực hiện được. Dưới đây là code:

#include<fstream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
       char c,u;
       char tenfile[10];

       ofstream out;
       cout<<"Nhap ten file:";
       cin>>tenfile;
       out.open(tenfile);
       cout<<"Nhap text vao (Ban enter # o cuoi)\n";  //ghi noi dung vao file
       while((c=getchar())!='#')
       {
              u=c-32;
              out<<u;
       }
       out.close();
       ifstream in(tenfile);    //doc noi dung cua file
       cout<<"\nFile gom co: ";
       while(in.eof()==0)
       {
              in.get(c);
              cout<<c;
       }
       return 0;

}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Ví dụ đọc và ghi file trong C++ image 1

Viết câu trả lời

Drop Images