PHP cung cấp một tập hợp hàm đa dạng. Dưới đây là danh sách các loại hàm quan trọng. Tất nhiên cũng có một số loại hàm khác không được liệt kê ở đây.

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>

  <head>
   <title>Hàm trong PHP</title>
  </head>

  <body>

    <i>// Phần PHP code</i>

  </body>

</html>

Bạn truy cập link để có danh sách đầy đủ các hàm liên quan đến loại đó.

 • [Hàm xử lý Array (Mảng) trong PHP]
 • [Hàm xử lý Calendar trong PHP]
 • [Hàm xử lý Class/Object trong PHP]
 • [Hàm xử lý Character trong PHP]
 • [Hàm xử lý Date & Time trong PHP]
 • [Hàm xử lý Directory trong PHP]
 • [Hàm xử lý Xử lý lỗi (Error Handling) trong PHP]
 • [Hàm xử lý File System (Hệ thống file) trong PHP]

Với các hàm sau, bạn truy cập link để thấy cách sử dụng khái quát của nó trên http://in.php.net.

 • [Hàm xử lý MySQL trong PHP]
 • [Hàm xử lý Network trong PHP]
 • [Hàm xử lý ODBC trong PHP]
 • [Hàm xử lý String (Chuỗi) trong PHP]
 • [Hàm xử lý SimpleXML trong PHP]
 • [Hàm xử lý XML Parsing trong PHP]

Link tới các loại hàm khác trong PHP