AJAX, là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML (tạm dịch là JavaScriptXML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.

AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới. Tên AJAX ở đây không có nghĩa là bạn phải học XML trước khi cần học AJAX. Điều này là không cần thiết.

Dưới đây là mục lục các bài hướng dẫn học AJAX cơ bản và nâng cao trong loạt bài này:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học AJAX cơ bản và nâng cao

Học AJAX cơ bản và nâng cao
Mở đầu
AJAX là gì ?
Đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX
Gửi Request tới Server trong AJAX
Xử lý Response trong AJAX
Sự kiện onreadystatechange trong AJAX
Ví dụ ứng dụng AJAX
AJAX và PHP
AJAX và ASP
Truy cập Database sử dụng AJAX