HTTP là viết tắt của Giao thức truyền tải siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức cấp độ ứng dụng cho các hệ thống thông tin phân phối, cộng tác và đa phương tiện. Đây là nền tảng cho giao tiếp thông tin cho World Wide Web (ví dụ: Internet) từ 1990. HTTP là một giao thức chung và stateless mà có thể được sử dụng cho các mục đích khác cũng như các sự mở rộng của các phương thức yêu cầu, các code lỗi và Header của nó.

Phần hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở các chi tiết kỹ thuật RFC-2616, mà xác định giao thức có liên quan như HTTP/1.1. HTTP/1.1 là một phiên bản của HTTP ban đầu (HTTP/1.0). Sự khác biệt lớn giữa HTTP/1.0 và HTTP/1.1 là HTTP/1.0 sử dụng một kết nối mới cho mỗi Yêu cầu/Phản hồi trao đổi, trong khi đó kết nối trong HTTP/1.1 có thể được sử dụng cho một hoặc nhiều Request/Response (Yêu cầu/Phản hồi).

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học HTTP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn HTTP

Mở đầu
HTTP là gì
Các tham số trong HTTP
Message trong HTTP
Yêu cầu (Request) trong HTTP
Phản hồi (Response) trong HTTP
Phương thức trong HTTP
Mã hóa trạng thái trong HTTP
Các trường Header trong HTTP
Caching trong HTTP
Mã hóa URL trong HTTP
Bảo mật trong HTTP
Ví dụ về Message trong HTTP

Tài liệu tham khảo HTTP

Tài liệu tham khảo HTTP