[Học Javascript cơ bản và nâng cao, Học lập trình Javascript miễn phí hay nhất] JavaScript là một ngôn ngữ chương trình thông dịch, nhẹ. Nó được thiết kế để tạo các ứng dụng mạng trung tâm. Nó là ngôn ngữ tích hợp với Java, được lấy tên là JavaScript vì thời đó Java là một hiện tượng, nhưng trên thực tế JavaScript không được phát triển dựa trên Java. JavaScript rất dễ dàng để thực hiện bởi vì nó được tích hợp với HTML. Đây là ngôn ngữ chương trình mở và đa nền tàng.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.

Các file JavaScript thường được lưu dưới đuôi js và được nhúng vào các trang HTML. Do đó, để hiểu tác dụng của JavaScript thì điều kiện tiền đề là bạn cần phải biết cách HTML hoạt động. 

Danh mục bài học Javascript từ cơ bản đến nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn cơ bản về Javascript

Mở đầu
Javascript là gì
Cú pháp của JavaScript
Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt
Vị trí JavaScript trong HTML File
Biến trong JavaScript
Toán tử trong JavaScript
Lệnh if...else trong JavaScript
Lệnh Switch Case trong JavaScript
Vòng lặp while trong JavaScript
Vòng lặp for trong JavaScript
Vòng lặp for...in trong JavaScript
Điều khiển vòng lặp trong JavaScript
Hàm trong JavaScript
Sự kiện (Event) trong JavaScript
Cookie trong JavaScript
Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript
Hộp thoại - Alert, Prompt, Confirmation trong JavaScript
Từ khóa Void trong JavaScript
In trang trong JavaScript

Đối tượng trong JavaScript

Javascript - Đối tượng (Object)
Đối tượng Number trong JavaScript
Đối tượng Boolean trong JavaScript
Đối tượng String trong JavaScript
Mảng (Array) trong JavaScript
Đối tượng Date trong JavaScript
Đối tượng Math trong JavaScript
Regular Expression và RegExp trong JavaScript
Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Hoạt động JavaScript nâng cao

Xử lý lỗi trong JavaScript
Form Validation trong JavaScript
Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript
Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript
Javascript - Debug
Image Map trong JavaScript
Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript

Nguồn tài liệu IMS DB

Các hàm có sẵn trong JavaScript
Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Example JavaScript

Ví dụ JavaScript
Thuộc tính Number NaN trong JavaScript