JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ lập trình Server-Side mà cho bạn khả năng xây dựng các ứng dụng trên Web động, độc lập nền tảng. JSP có quyền truy cập tới toàn bộ gia đình Java APIs, bao gồm JDBC API để truy cập Enterprise Database. Loạt bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Java Server Pages (JSP) để phát triển các ứng dụng Web theo các bước đơn giản và dễ dàng.

Sử dụng JSP, bạn có thể thu thập input từ người dùng thông qua các Webpage Form, trình bày các record từ một Database hoặc đăng ký quyền ưu tiên của người dùng, truy cập các thành phần JavaBeans, truyền điều khiển giữa các page và chia sẻ thông tin giữa các Request, page, …

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học JSP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về JSP

Mở đầu
JSP là gì , bài hướng dẫn JSP miễn phí
JSP - Cài đặt môi trường
Cấu trúc JSP
Vòng đời (Life Cycle) trong JSP
Cú pháp trong JSP
Directive trong JSP
Action trong JSP
Đối tượng ẩn (Implicit) trong JSP
Client Request trong JSP
Server Response trong JSP
Status Code trong JSP
Xử lý Form trong JSP
Filter trong JSP
Cookie trong JSP
Session Tracking trong JSP
Upload File trong JSP
Date trong JSP
Redirect Page trong JSP
Hit Counter trong JSP
Auto Refresh trong JSP
Gửi Email trong JSP

JSP nâng cao

Thư viện thẻ chuẩn - Standard Tag Library (JSTL) trong JSP
Truy cập Database trong JSP
Dữ liệu XML trong JSP
JavaBeans trong JSP
Custom Tags trong JSP
Expression Language (EL) trong JSP
Xử lý ngoại lệ (Exception) trong JSP
Debug trong JSP
Bảo mật trong JSP
Đa ngôn ngữ (Internationalization| i18n| l10n) trong JSP

Tài liệu tham khảo JSP

Tài liệu tham khảo JSP