[Học Python cơ bản và nâng cao - Học ngôn ngữ lập trình Python hay nhất] Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file chạy mà đọc code đến đâu thì chạy đến đó. Khi chạy lệnh Python ta sẽ có một giao diện dòng lệnh giống của Unix, có thể chạy từng dòng code ngay trực tiếp tại đây.

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eris S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện chon người mới học lập trình.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Python cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

GIỚI THIỆU PYTHON

Mở đầu
Python là gì
Hướng dẫn cài đặt Python
Chương trình Hello World
Cú pháp Python cơ bản
Tham số dòng lệnh trong Python
Các kiểu biến trong Python
Toán tử trong Python

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ VÒNG LẶP

Điều khiển luồng trong Python
Lệnh if trong Python
Lệnh if...elif...else trong Python
Lồng các lệnh if trong Python
Vòng lặp trong Python
Vòng lặp while trong Python
Vòng lặp for trong Python
Lồng vòng lặp trong Python
Lệnh break trong Python
Lệnh continue trong Python
Lệnh pass trong Python

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN

Number trong Python
Chuỗi (String) trong Python
List trong Python
Tuple trong Python
Dictionary trong Python

HÀM, MODULE VÀ FILE I/O

Date & Time trong Python
Hàm trong Python
Module trong Python
File I/O trong Python

XỬ LÝ NGOẠI LỆ (EXCEPTION HANDLING)

Standard Exception trong Python
Assertion trong Python
Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong Python

PYTHON NÂNG CAO

Khái niệm hướng đối tượng trong Python
Regular Expression trong Python
Lập trình CGI trong Python
Truy cập MySQL Database trong Python
Lập trình mạng trong Python
Gửi Email sử dụng SMTP trong Python
Đa luồng (Multithread) trong Python
Xử lý XML trong Python

THAM KHẢO

Tool/Utility trong Python