Inner Class là gì?

Inner Class là một khái niệm chỉ về một lớp được khai báo bên trong lớp khác. Chúng ta sử dụng các Inner Class để nhóm các lớp và các Interface có quan hệ với nhau vào một vị trí để tăng tính đọc và tính duy trì.

Inner Class & Chuyển đổi kiểu dữ liệu

MỤC LỤC BÀI HỌC

Inner Class trong Java

Mở đầu
Inner Class là gì ?
Member Inner Class trong Java
Anonymous Inner Class trong Java
Local Inner Class trong Java
Static Nested Class trong Java
Nested Interface trong Java

Chuyển đổi dữ liệu trong Java

Chuyển đổi từ String thành Int trong Java
Chuyển đổi Int thành String trong Java
Chuyển đổi String thành Long trong Java
Chuyển đổi Long thành String trong Java
Chuyển đổi String thành Float trong Java
Chuyển đổi String thành Double trong Java
Chuyển đổi String thành Date trong Java