[Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC] Java JDBC là một Java API để kết nối và thực thi truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng các JDBC Driver để kết nối với cơ sở dữ liệu. JDBC làm việc với Java trên nhiều nền tảng đa dạng như Windows, Mac OS, Unix, …

Để đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu về cách Java làm việc như thế nào với cơ sở dữ liệu, chúng tôi cung cấp loạt bài hướng dẫn về Java JDBC. Loạt bài hướng dẫn về Java JDBC này cung cấp đầy đủ các khái niệm và các kiến thức cơ bản về Java JDBC cho các lập trình viên Java mong muốn tìm hiểu về JDBC Framework cũng như cách sử dụng của nó.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học JDBC cơ bản và nâng cao

Mở đầu
Tổng quan về JDBC
Cài đặt JDBC
Giới thiệu JDBC Driver
Kiểu dữ liệu trong JDBC
Kết nối JDBC với cơ sở dữ liệu
Kết nối JDBC với Oracle
Kết nối JDBC với MySQL
Tạo ứng dụng JDBC đơn giản
Lớp DriverManager trong JDBC
Connection Interface trong JDBC
Statement Interface trong JDBC
PreparedStatement Interface trong JDBC
CallableStatement Interface trong JDBC
ResultSet Interface trong JDBC
Di chuyển trong ResultSet trong JDBC
Quan sát ResultSet trong JDBC
Cập nhật ResultSet trong JDBC
ResultSetMetaData Interface trong JDBC
DatabaseMetaData Interface trong JDBC
RowSet Interface trong JDBC
Transaction trong JDBC
Ví dụ về Commit và Rollback trong JDBC
Ví dụ Savepoint trong JDBC
SQLException: Xử lý ngoại lệ trong JDBC
Batch Processing trong JDBC

Một số chương trình JDBC cơ bản

Một số chương trình JDBC cơ bản
Chương trình tạo cơ sở dữ liệu trong JDBC
Chương trình chọn cơ sở dữ liệu trong JDBC
Ví dụ xóa cơ sở dữ liệu trong JDBC
Ví dụ tạo bảng trong JDBC
Chương trình để xóa bảng trong JDBC
Ví dụ chèn bản ghi trong JDBC
Chương trình chọn bản ghi trong JDBC
Ví dụ xóa bản ghi trong JDBC
Chương trình cập nhật bản ghi trong JDBC
Ví dụ mệnh đề WHERE trong JDBC
Ví dụ mệnh đề LIKE trong JDBC
Ví dụ mệnh đề ORDER BY trong JDBC