Unix là một hệ điều hành máy tính mà có khả năng thực hiện nhiều hoạt động bởi nhiều người trong cùng một thời gian.

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng.

Các chương trình máy tính phân cấp các nguồn hệ thống và phối hợp tất cả các phần bên trong của máy tính được gọi là Hệ điều hành hoặc kernel (hạt nhân).

Những người sử dụng giao tiếp với kernel thông qua một chương trình mà được biết như là shell. Shell là một bộ biên dịch dòng lệnh, nó biên dịch các lệnh được nhập bởi người sử dụng và chuyển đổi chúng thành một ngôn ngữ mà kernel có thể hiểu.

Unix được ra đời năm 1969 bởi Ken Thompson và Dennis Ritche tại phòng thí nghiệm AT&T Bell Labs. Phần hướng dẫn này cung cấp các kiến thức về Unix.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Unix cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

HỌC UNIX/LINUX CƠ BẢN

Mở đầu
Unix/Linux là gì ?
Quản lý File trong Unix/Linux
Quản lý thư mục trong Unix/Linux
Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix
Hướng dẫn cài đặt Unix/Linux
Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix
Filter và Pipe trong Unix/Linux
Quản lý tiến trình trong Unix/Linux
Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux
Trình soạn thảo vi trong Unix/Linux

CHƯƠNG TRÌNH UNIX SHELL

Shell là gì?
Sử dụng các biến trong Shell
Các biến đặc biệt trong Unix/Linux
Sử dụng mảng trong Shell
Các toán tử Shell cơ bản
Điều khiển luồng trong Shell
Vòng lặp trong Unix/Linux
Điều khiển vòng lặp trong Unix/Linux
Trình thay thế Shell
Các kỹ thuật trích dẫn trong Unix/Linux
Điều hướng IO trong Unix/Linux
Các hàm Shell
ManPage Help trong Unix

HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO TRONG UNIX/LINUX

Regular Expression trong Unix/Linux
Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux
Quản lý người dùng trong Unix/Linux
Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux
Hệ thống ghi log trong Unix/Linux
Signal và Trap trong Unix/Linux

TÀI LIỆU UNIX THAM KHẢO

Các lệnh hữu ích trong Unix/Linux
Hàm toán học có sẵn trong Shell
Tài liệu tham khảo Unix/Linux