[Học SQlite cơ bản và nâng cao] SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn. SQLite là SQL Database Engine được triển khai phổ biến nhất trên toàn thế giới. SQLite là mã nguồn mở.

Các chương trong loạt bài hướng dẫn này sẽ trình bày các khái niệm từ cơ bản tới nâng cao về SQLite. Các chủ đề được trình bày khoa học, hợp lý, với các ví dụ đa dạng về SQLite, từ đó giúp bạn nhanh chóng quen thuộc với lập trình SQLite.

Danh mục các khái niệm từ cơ bản tới nâng cao về SQLite

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về SQLite

Mở đầu
SQLite là gì
Cài đặt SQLite
Lệnh trong SQLite
Cú pháp SQLite
Kiểu dữ liệu trong SQLite
Tạo Database trong SQLite
ATTACH DATABASE trong SQLite
DETACH DATABASE trong SQLite
Tạo bảng trong SQLite
Xóa bảng trong SQLite
Truy vấn INSERT trong SQLite
Truy vấn SELECT trong SQLite
Toán tử trong SQLite
Biểu thức trong SQLite
Mệnh đề WHERE trong SQLite
Toán tử AND và OR trong SQLite
SQLite - Truy vấn Update
Truy vấn DELETE trong SQLite
Mệnh đề LIKE trong SQLite
Mệnh đề GLOB trong SQLite
Mệnh đề LIMIT trong SQLite
Mệnh đề ORDER BY trong SQLite
Mệnh đề GROUP BY trong SQLite
Mệnh đề HAVING trong SQLite
Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Hoạt động SQLite nâng cao

Lệnh PRAGMA trong SQLite
SQLite - Ràng buộc (Constraint)
Sử dụng JOIN trong SQLite
Mệnh đề UNION trong SQLite
Giá trị NULL trong SQLite
ALIAS trong SQLite
Trigger trong SQLite
Chỉ mục (Index) trong SQLite
Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite
Lệnh ALTER TABLE trong SQLite
Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite
VIEW trong SQLite
Transaction trong SQLite
Truy vấn con trong SQLite
SQLite - Từ khóa Autoincrement
INJECTION trong SQLite
Từ khóa EXPLAIN trong SQLite
VACUUM trong SQLite
SQLite - Date & Time
Hàm hữu ích trong SQLite

Một số SQLite Interface

Sử dụng SQLite với C/C++
Sử dụng SQLite với PHP

Tài liệu SQLite tham khảo

Tài liệu SQLite tham khảo