Học PHP cơ bản và nâng cao,tự học lập trình PHP cơ bản hay nhất

PHP Hypertext Preprocessor (PHP) là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo các nội dung động mà tương tác với Database. Về cơ bản, PHP được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web. Loạt bài hướng dẫn này giúp bạn hiểu những khái niệm cơ bản về PHP.

PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools".

Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học PHP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về PHP

PHP là gì
PHP - Cài đặt môi trường
PHP - Cú pháp
PHP - Các kiểu biến
PHP - Hằng (Constant)
PHP - Toán tử
PHP - Điều khiển luồng
PHP - Vòng lặp
PHP - Mảng (Array)
PHP - Chuỗi (String)
PHP - Các khái niệm Web
PHP - GET & POST
PHP - File Inclusion
PHP - File & I/O
PHP - Hàm
PHP - Cookie
PHP - Session
PHP - Gửi Email
PHP - Upload File
PHP - Chuẩn viết Code

Hoạt động PHP nâng cao

PHP - Biến được định nghĩa trước
PHP - Regular Expression
PHP - Xử lý lỗi
PHP - Bug & Debug
PHP - Date & Time
PHP & MySQL
PHP & AJAX
PHP & XML
PHP - Hướng đối tượng
PHP cho lập trình viên C
PHP cho lập trình viên PERL

Ví dụ về Form trong PHP

PHP - Giới thiệu Form
PHP - Ví dụ Validation
PHP - Complete Form

Ví dụ về đằng nhập trong PHP

PHP - Ví dụ về đăng nhập
PHP - Đăng nhập Facebook
PHP - Tích hợp Paypal
PHP - Đăng nhập MySQL

Ví dụ về AJAX trong PHP

PHP - AJAX Search
PHP - AJAX XML Parser
PHP - AJAX Auto Complete Search
PHP - Ví dụ AJAX RSS Feed

Ví dụ về XML trong PHP

PHP - Giới thiệu XML
PHP - Simple XML
PHP - Simple XML GET
PHP - Ví dụ SAX Parser
PHP - Ví dụ DOM Parser

PHP Frame Work

PHP - Frame Work
PHP - Core PHP vs Frame Work

Design Pattern trong PHP

PHP - Design Pattern

Tổng hợp hàm trong PHP

PHP - Tổng hợp hàm
Hàm xử lý Array (Mảng) trong PHP

Hàm xử lý Calendar trong PHP
Hàm xử lý Class/Object trong PHP
Hàm xử lý Character trong PHP
Hàm xử lý Date & Time trong PHP

Hàm xử lý Directory trong PHP
Hàm xử lý Xử lý lỗi (Error Handling) trong PHP
Hàm xử lý File System (Hệ thống file) trong PHP

Loạt bài hướng dẫn Học PHP cơ bản và nâng cao,tự học lập trình PHP cơ bản hay nhất của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint